83/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Částka: 046 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 185/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

83

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

 

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky poskytování přímých plateb, kterými jsou

 

a)   základní podpora příjmu pro udržitelnost,

b)   platba pro malé zemědělce,

c)   doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost,

d)   režimy pro klima a životní prostředí,

e)   doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce a

f)    podpora příjmu vázaná na produkci.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žadatel o poskytnutí přímé platby
§ 3 - Zemědělská činnost
§ 4 - Aktivní zemědělec
§ 5 - Žádost o poskytnutí přímé platby
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST
§ 6 - Žádost o poskytnutí základní podpory příjmu pro udržitelnost
§ 7 - Podmínky poskytnutí základní podpory příjmu pro udržitelnost
ČÁST TŘETÍ - PLATBA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE
§ 8 - Podmínky poskytnutí platby pro malé zemědělce
ČÁST ČTVRTÁ - DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST
§ 9 - Podmínky poskytnutí doplňkové redistributivní podpory příjmu pro udržitelnost
ČÁST PÁTÁ - REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
§ 10  
§ 11 - Žádost o poskytnutí základní celofaremní ekoplatby a prémiové celofaremní ekoplatby
§ 12 - Základní celofaremní ekoplatba na trvalý travní porost
§ 13 - Základní celofaremní ekoplatba na standardní ornou půdu
§ 14 - Základní celofaremní ekoplatba na úhor
§ 15 - Základní celofaremní ekoplatba na travní porost
§ 16 - Základní celofaremní ekoplatba na ovocný sad
§ 17 - Základní celofaremní ekoplatba na vinici
§ 18 - Základní celofaremní ekoplatba na chmelnici
§ 19 - Základní celofaremní ekoplatba na jinou trvalou kulturu
§ 20 - Základní celofaremní ekoplatba na plochu s víceletými produkčními plodinami
§ 21 - Základní celofaremní ekoplatba na rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích
§ 22 - Základní celofaremní ekoplatba na školku
§ 23 - Podmínky poskytnutí základní celofaremní ekoplatby
§ 24 - Podmínky poskytnutí prémiové celofaremní ekoplatby
§ 25 - Společná ustanovení pro snížení nebo neposkytnutí základní celofaremní ekoplatby a prémiové celofaremní ekoplatby
ČÁST ŠESTÁ - DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
§ 26 - Podmínky poskytnutí doplňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce
ČÁST SEDMÁ - PODPORA PŘÍJMU VÁZANÁ NA PRODUKCI
§ 27 - Druhy podpor příjmu vázaných na produkci
§ 28 - Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
§ 29 - Podpora na produkci chmele
§ 30 - Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
§ 31 - Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností
§ 32 - Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
§ 33 - Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností
§ 34 - Podpora na produkci cukrové řepy
§ 35 - Podpora na produkci bílkovinných plodin
§ 36 - Podpora na chov telete masného typu
§ 37 - Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
§ 38 - Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy
ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 39 - Přechodná ustanovení
§ 40 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Příloha č. 2 - Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu
Příloha č. 3 - Váhové koeficienty pro hodnocení hospodaření s organickou hmotou na standardní orné půdě
Příloha č. 4 - Výpočet pro vyhodnocení hospodaření s organickou hmotou na standardní orné půdě
Příloha č. 5 - Druhy plodin pro doplnění travní směsi na pásech kolem vody
Příloha č. 6 - Druhy plodin pro směs pro nektarodárný úhor
Příloha č. 7 - Druhy plodin vázajících dusík
Příloha č. 8 - Váhové koeficienty pro přepočet aplikovaných hnojiv nebo ploch jednotlivých opatření ve chmelnicích
Příloha č. 9 - Výpočet pro vyhodnocení hospodaření s organickou hmotou ve chmelnicích
Příloha č. 10 - Váhové koeficienty pro přepočet aplikovaných hnojiv na plochách s víceletými produkčními plodinami
Příloha č. 11 - Výpočet pro vyhodnocení hospodaření s organickou hmotou na plochách s víceletými produkčními plodinami
Příloha č. 12 - Váhové koeficienty pro neprodukční plochy
Příloha č. 13 - Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy s velmi vysokou pracností
Příloha č. 14 - Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy s vysokou pracností
Příloha č. 15 - Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně minimální hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou pracností
Příloha č. 16 - Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně minimální hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s vysokou pracností
Příloha č. 17 - Minimální výnosy vlastní produkce pro zeleninové druhy s vysokou pracností
Příloha č. 18 - Seznam masných plemen skotu k podpoře na chov telete masného typu podle § 36 odst. 3
Příloha č. 19 - Seznam masných plemen skotu k podpoře na chov telete masného typu podle § 36 odst. 4
Zavřít
MENU