73/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Částka: 043 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 62/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

73

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. března 2023
o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

 

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice stanovuje

 

a)   povinné požadavky na hospodaření (dále jen „požadavek“) vymezené předpisem Evropské unie2), standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (dále jen „standard“), jejich podmínky pro oblasti pravidel podmíněnosti3) a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie4) (dále jen „dotace“) a

b)   minimální požadavky, které se týkají používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavek“), a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie5).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Požadavky
§ 4 - Standardy
§ 5 - Standard zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše
§ 6 - Standard zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin
§ 7 - Standard zřízení ochranných pásů u útvarů povrchových vod
§ 8 - Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu
§ 9 - Standard minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích
§ 10 - Standard střídání plodin na orné půdě
§ 11 - Standard omezení plochy jedné plodiny
§ 12 - Standard minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy
§ 13 - Standard zachování krajinných prvků
§ 14 - Standard zákaz ořezu dřevin v období hnízdění a odchovu mláďat
§ 15 - Standard zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000
§ 16 - Minimální požadavky
§ 17 - Hodnocení porušení
§ 18 - Stanovení míry snížení dotace při zjištění porušení požadavku nebo podmínky standardu nebo neposkytnutí dotace
§ 19 - Stanovení míry snížení dotace v případě porušení minimálních požadavků
§ 20 - Neuplatnění snížení dotace
§ 21 - Postupy pro rok 2023
§ 22 - Účinnost
Příloha č. 1 - Půdoochranné technologie podle § 8 odst. 1 písm. b)
Příloha č. 2 - Druhy plodin podle § 8 odst. 3 písm. a)
Příloha č. 3 - Půdoochranné technologie podle § 8 odst. 1 písm. c)
Příloha č. 4 - Druhy plodin podle § 8 odst. 3 písm. b)
Příloha č. 5 - Druhy plodin vázajících dusík pro výjimku podle § 10 odst. 5 písm. a), § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), §11 odst. 4 písm. b) a § 12 odst. 10 písm. a) a plnění podmínek standardu podle § 12 odst. 4 až 7 a 9
Příloha č. 6 - Seznam požadavků podle § 3
Příloha č. 7 - Seznam standardů podle § 4
Příloha č. 8 - Druhy plodin pro výjimku podle § 10 odst. 5 písm. b) a podle § 12 odst. 10 písm. b)
Příloha č. 9 - Druhy plodin podle § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a podle § 12 odst. 4 až 7
Příloha č. 10 - Váhové koeficienty pro neprodukční plochy podle § 12 odst. 2
Příloha č. 11 - Druhy meziplodin podle § 12 odst. 8 písm. a)
Příloha č. 12 - Druhy plodin pro podsev podle § 12 odst. 8 písm. a)
Příloha č. 13 - Hodnocení porušení požadavků podle § 3
Příloha č. 14 - Hodnocení porušení podmínek standardů podle § 5 až 15
Příloha č. 15 - Hodnocení porušení minimálních požadavků podle § 16
Zavřít
MENU