5/2023 Sb.Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Částka: 004 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. ledna 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 12. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 77/2023 Sb. s účinností od 1. dubna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

5

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. ledna 2023

o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

 

        Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Toto nařízení upravuje v návaznosti na stanovení cen elektřiny a plynu vládou v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1)

 

a)   rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1) a přiměřeného zisku (dále jen „kompenzace“), rozhodný den pro výpočet kompenzace a období, za které se kompenzace hradí,

b)   postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší kompenzace za stanovené období,

c)    termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace, rozsah podkladů poskytovaných operátorovi trhu a způsob podávání žádosti o úhradu kompenzace operátorovi trhu,

d)   pravidla a termíny pro úhradu kompenzace a

e)   pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Rozdělení smluv a zákazníků
§ 4 - Stanovené období a vypořádání měsíčních kompenzací
§ 5 - Jednotkový základ pro výpočet kompenzace
§ 6 - Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely měsíční kompenzace
§ 7 - Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace
§ 8 - Mimořádná záloha na měsíční kompenzaci
§ 9 - Vypořádání mimořádné zálohy
§ 10 - Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu měsíční kompenzace
§ 11 - Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu měsíční kompenzace
§ 12 - Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíční kompenzace
§ 13 - Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací
§ 14 - Pravidla a termín pro úhradu měsíčních kompenzací
§ 15 - Zvláštní ustanovení o žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádné zálohy a poskytování dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádné zálohy
§ 16 - Přepočet kurzu a zaokrouhlování
§ 17 - Přechodné ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - PŘIRÁŽKY K CENÁM PODLE TYPU SMLOUVY
Příloha č. 2 - REFERENČNÍ CENY ELEKTŘINY A PLYNU
Příloha č. 3 - Referenční ceny elektřiny nebo plynu pro smlouvy typu F
Příloha č. 4 - Referenční ceny elektřiny nebo plynu pro smlouvy typu G
Příloha č. 5 - VÁHY PRO STANOVENÍ VÁŽENÉHO PRŮMĚRU CEN NÍZKÉHO A VYSOKÉHO TARIFU
Příloha č. 6 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ÚHRADU MĚSÍČNÍ KOMPENZACE
Zavřít
MENU