65/2022 Sb.Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2022 Nabývá účinnosti: 21. března 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. března 2025
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 454/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

65

ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dne 24. února 2022 upravuje

 

a)   podmínky udělování dočasné ochrany cizinců uvedených v § 3 v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „rozhodnutí Rady“) a v návaznosti na rozhodnutí Rady Evropské unie o prodloužení dočasné ochrany podmínky jejího prodlužování,

b)   poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou,

c)    asistovaný dobrovolný návrat,

d)   zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb a

e)   evidenci vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny (dále jen „evidence ukrajinských vozidel“).

 

        (2)  Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů upravujících právní vztahy podle odstavce  1, nestanoví-li tento zákon jinak.

. . .

Obsah předpisu:
§ 2 - Dočasná ochrana
§ 3  
§ 4 - Řízení ve věcech dočasné ochrany
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU