516/2021 Sb.Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 225 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 16. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 206/2023 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

516

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2021

o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45 odst. 1, § 105d odst. 4, § 105e odst. 5, § 109 odst. 4, § 112 odst. 5, § 115 odst. 3 a § 117 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 296/2017 Sb. a zákona č. 218/2021 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje

 

a)   postup a způsob oznamování termínu odborné justiční zkoušky, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku odborné justiční zkoušky,

b)   postup a způsob oznamování termínu výběrového řízení na pozici justičního kandidáta, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku výběrového řízení na pozici justičního kandidáta,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - ODBORNÁ JUSTIČNÍ ZKOUŠKA, VÝBĚR A ODBORNÁ PŘÍPRAVA JUSTIČNÍCH KANDIDÁTŮ, VÝBĚR UCHAZEČŮ NA FUNKCI SOUDCE, VÝBĚR PŘEDSEDŮ SOUDŮ
HLAVA I - ODBORNÁ JUSTIČNÍ ZKOUŠKA
§ 2 - Seznam osob pro výběr členů zkušební komise
§ 3 - Oznámení dat zahájení bloků odborných justičních zkoušek
§ 4 - Přihláška
§ 5 - Pozvánka
§ 6 - Písemná část odborné justiční zkoušky
§ 7 - Ústní část odborné justiční zkoušky
§ 8 - Jednání zkušební komise
§ 9 - Pohovor
§ 10 - Omluva uchazeče
§ 11 - Výsledky odborné justiční zkoušky
HLAVA II - VÝBĚR A ODBORNÁ PŘÍPRAVA JUSTIČNÍCH KANDIDÁTŮ
§ 12 - Vyhlášení výběrového řízení na pozici justičního kandidáta
§ 13 - Přihláška
§ 14 - Pozvánka
§ 15 - Písemná část výběrového řízení
§ 16 - Vyrozumění o výsledku písemné části výběrového řízení
§ 17 - Psychologické vyšetření
§ 18 - Ústní část výběrového řízení
§ 19 - Jednání výběrové komise
§ 20 - Pohovor
§ 21 - Výsledky výběrového řízení
§ 22 - Protokol o jednání výběrové komise
§ 23 - Obsahová náplň odborné přípravy justičního kandidáta
§ 24 - Hodnocení justičního kandidáta
HLAVA III - VÝBĚR UCHAZEČŮ NA FUNKCI SOUDCE
§ 25 - Vyhlášení výběrového řízení na funkci soudce
§ 26 - Přihláška
§ 27 - Pozvánka
§ 28 - Písemná část výběrového řízení
§ 29 - Vyrozumění o výsledku písemné části výběrového řízení
§ 30 - Psychologické vyšetření
§ 31 - Ústní část výběrového řízení
§ 32 - Jednání výběrové komise
§ 33 - Pohovor
§ 34 - Výsledky výběrového řízení
§ 35 - Protokol o jednání výběrové komise
HLAVA IV - VÝBĚR PŘEDSEDŮ SOUDŮ
§ 36 - Vyhlášení výběrového řízení na funkci předsedy soudu
§ 37 - Přihláška
§ 38 - Stanovisko soudcovské rady
§ 39 - Výkaz
§ 40 - Hodnocení
§ 41 - Pozvánka
§ 42 - Výběrové řízení
§ 43 - Jednání výběrové komise
§ 44 - Pohovor
§ 45 - Výsledky výběrového řízení
§ 46 - Protokol o jednání výběrové komise
§ 47 - Přechodná ustanovení
§ 48 - Zrušovací ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna jednacího řádu pro okresní a krajské soudy
§ 49  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 50  
Zavřít
MENU