382/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. října 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 176/2022 Sb. s účinností od 27. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

382

ZÁKON
ze dne 15. září 2021,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

 

Čl. I

 

        Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 541/2020 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES98/70/ES2009/31/ES2009/73/ES2010/31/EU2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, v platném znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 310/2013 Sb.
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna energetického zákona
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU