251/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/2023 Sb. s účinností od 20. června 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

251

 

ZÁKON

ze dne 17. června 2021,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

 

Čl. I

 

        Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 34/2020 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a koordinaci využívání fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise“.

 

        2.  V § 5 se za slovo „regionů,“ vkládají slova „měst a venkova,“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o krajích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o registru smluv
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVIII  
Zavřít
MENU