121/2021 Sb.Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. března 2021 Nabývá účinnosti: 5. března 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. června 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 182/2021 Sb. s účinností od 30. dubna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

121

ZÁKON
ze dne 4. března 2021
o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (dále jen „příspěvek“) zaměstnanci jeho zaměstnavatelem,

b)   placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) zaměstnavatelem ve vztahu k poskytnutí příspěvku.

 

        (2)  Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 30. června 2021.

 

        (3)  Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví1).

 

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě


§ 2

 

        (1)  Zaměstnanci, kterému podle § 192194 zákoníku práce z důvodu nařízené karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“), přísluší příspěvek za podmínek stanovených tímto zákonem.

 

        (2)  Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem
§ 7  
§ 8 - Společná ustanovení
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU