588/2020 Sb.Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

Částka: 240 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 407/2023 Sb. s účinností od 1. února 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

588

 

ZÁKON

ze dne 16. prosince 2020

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě (dále jen „náhradní výživné“) v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost (dále jen „povinná osoba“), tuto svou povinnost neplní.

 

        (2)  Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát.

 

        (3)  Tento zákon dále upravuje postup při vymáhání pohledávek vůči povinné osobě, které na stát přešly v souvislosti s poskytnutím náhradního výživného.

 

§ 2

 

Okruh oprávněných osob

 

        (1)  Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře1), které má na území České republiky trvalý pobyt2).

 

        (2)  Splnění podmínky trvalého pobytu se nevyžaduje u osoby, která je

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Okruh oprávněných osob
§ 3 - Podmínky nároku na náhradní výživné
§ 4 - Výše náhradního výživného
§ 5 - Orgán rozhodující o náhradním výživném
§ 6 - Účastníci řízení
§ 7 - Žádost o náhradní výživné
§ 8 - Výplata náhradního výživného
§ 9 - Změna výše náhradního výživného
§ 10 - Rozhodnutí o změně výše náhradního výživného
§ 11 - Zastavení výplaty náhradního výživného
§ 12 - Přeplatky
§ 13 - Povinnosti při poskytování náhradního výživného
§ 14 - Zánik nároku na náhradní výživné
§ 15 - Přechod pohledávky na stát a vymáhání pohledávky
§ 16 - Informační systém o náhradním výživném
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - Změna exekučního řádu
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 22  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 23  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 24  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Úřadu práce
§ 25  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
§ 26  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU