215/2020 Sb.Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Částka: 077 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 215/2021 Sb. s účinností od 1. července 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

215

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. dubna 2020
o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

 

        Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/2020 Sb.:

 

§ 1

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 

a)   úvěrující bankou banka, zahraniční banka vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky nebo finanční instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) bez ohledu na její sídlo nebo místo registrace podléhající povolovacímu režimu domovského státu a dohledu domovského orgánu dohledu,

b)   investičním úvěrem úvěr na inovaci a zkvalitnění výroby,

c)   příjemcem úvěru vývozce, výrobní podnik nebo obchodní podnik,

d)   posledním účetním obdobím účetní období ke dni 31. prosince 2019.

 

§ 2

 

Účel a rozsah záruk

 

        (1)  Záruky za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru (dále jen „záruka“ nebo „záruky“) jsou poskytovány za účelem zachování a zvýšení dostupnosti likvidity pro příjemce úvěru, a to jako mimořádné opatření, jehož cílem je zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie COVID-19.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení pojmů
§ 2 - Účel a rozsah záruk
§ 3 - Podmínky poskytování záruk
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Výše krytí nesplacené úvěrové jistiny
§ 7 - Postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny a způsob tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk
§ 8 - Část pojistné kapacity připadající na poskytnuté záruky
§ 9 - Poměr mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovými závazky z poskytování záruk
§ 10 - Oznamovací povinnost
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU