191/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 286/2021 Sb. s účinností od 31. července 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

191

ZÁKON
ze dne 17. dubna 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Nouzovým stavem se pro účely tohoto zákona rozumí nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.

 

        (2)  Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí

 

a)   krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,

b)   mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b) nebo § 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví a podle § 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Vymezení pojmů
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MOŽNOSTI PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮT
§ 2 - Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení
§ 3 - Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví
§ 4 - Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení
§ 5 - Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení
§ 6 - Prominutí zmeškání lhůty v řízení podle zákona o Ústavním soudu
§ 7 - Navrácení lhůty v trestním řízení
§ 8 - Prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
§ 9 - Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech
§ 10 - Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU
§ 11 - Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení
§ 12 - Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh
§ 13 - Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli
§ 14 - Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře
§ 15 - Zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek
§ 16 - Zvláštní opatření ve vztahu k plnění reorganizačního plánu
§ 17 - Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM
§ 18  
§ 19 - Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob
§ 20 - Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob
§ 21 - Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace
§ 22 - Přechodná ustanovení
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCÍM
§ 23 - Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí
§ 24 - Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
§ 25  
§ 26 - Přechodná ustanovení
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU
§ 27 - Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
§ 28 - Přechodná ustanovení
HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRODLENÍ
§ 29 - Zvláštní ustanovení o prodlení
§ 30  
§ 31 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 32  
§ 33 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
§ 34  
§ 35 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 36 - Účinnost
Zavřít
MENU