12/2020 Sb.Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. ledna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. února 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 471/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

12

ZÁKON
ze dne 11. prosince 2019
o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Uživatelem služby je fyzická osoba nebo právnická osoba, kterým je poskytována digitální služba nebo které činí digitální úkon, a které při poskytování digitální služby nebo při činění digitálního úkonu nemají postavení orgánu veřejné moci.

 

        (2)  Digitální službou je úkon vykonávaný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě; za digitální službu se považuje i úkon vykonávaný vůči uživateli služby kontaktním místem veřejné správy1) v rámci agendy.

 

        (3)  Digitálním úkonem je úkon vykonávaný uživatelem služby vůči orgánu veřejné moci v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Právo na digitální službu
§ 4 - Právo činit digitální úkon
§ 5 - Právo na osvědčení digitálního úkonu
§ 6 - Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu
§ 7 - Právo na využívání údajů
§ 8 - Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti
§ 9 - Právo na prokázání právní skutečnosti
§ 10 - Právo na zápis kontaktního údaje
§ 11 - Právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb
§ 12 - Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci
§ 13 - Právo na technologickou neutralitu
§ 14 - Přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
§ 16  
§ 17 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna správního řádu
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ověřování
§ 20  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
§ 21  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o základních registrech
§ 22  
§ 23 - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
§ 24  
§ 25 - „Přestupky
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o elektronické identifikaci
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 26  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU