354/2019 Sb.Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Částka: 148 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 166/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

354

ZÁKON
ze dne 3. prosince 2019
o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Obecná ustanovení o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

 

        (1)  Výkonem tlumočnické činnosti se rozumí provádění tlumočnických úkonů před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu. Úkony a činnost, jejichž předmětem je přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jsou posuzovány jako tlumočnická činnost.

 

        (2)  Výkonem překladatelské činnosti se rozumí provádění překladatelských úkonů před orgány veřejné moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy.

 

§ 2

 

Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti

 

        (1)  Tlumočnickou činnost je oprávněn vykonávat soudní tlumočník (dále jen „tlumočník“).

 

        (2)  Překladatelskou činnost je oprávněn vykonávat soudní překladatel (dále jen „překladatel“).

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Obecná ustanovení o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
§ 2 - Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Příslušnost
§ 6 - Seznam jazyků
ČÁST DRUHÁ - VÝKON TLUMOČNICKÉ ČINNOSTI
HLAVA I - PODMÍNKY PRO VÝKON TLUMOČNICKÉ ČINNOSTI
§ 7 - Podmínky pro výkon tlumočnické činnosti a slib tlumočníka a překladatele
§ 8 - Odborná způsobilost
§ 9 - Bezúhonnost
§ 10 - Vstupní zkouška tlumočníka
HLAVA II - VZNIK, POZASTAVENÍ A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT TLUMOČNICKOU ČINNOST
§ 11 - Vznik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
§ 12 - Zvláštní ustanovení o vzniku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
§ 13 - Pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
§ 14 - Zánik oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost
HLAVA III - SEZNAM TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ
§ 15 - Obecná ustanovení o seznamu tlumočníků a překladatelů
§ 16 - Údaje vedené v seznamu tlumočníků a překladatelů
§ 17 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
HLAVA IV - PRÁVA A POVINNOSTI TLUMOČNÍKŮ
§ 18 - Vyloučení
§ 19 - Odmítnutí výkonu tlumočnické činnosti
§ 20 - Mlčenlivost
§ 21 - Odpovědnost za výkon tlumočnické činnosti
§ 22 - Pojištění tlumočníků
§ 23 - Konzultant
§ 24 - Oznamovací povinnost tlumočníka
HLAVA V - USTANOVENÍ TLUMOČNÍKA A OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ JEDNORÁZOVĚ TLUMOČNICKOU ČINNOST
§ 25 - Ustanovení tlumočníka
§ 26 - Osoba vykonávající jednorázově tlumočnickou činnost
HLAVA VI - TLUMOČNICKÝ A PŘEKLADATELSKÝ ÚKON
§ 27 - Způsob provedení tlumočnického a překladatelského úkonu
§ 28 - Evidence úkonů
ČÁST TŘETÍ - ODMĚŇOVÁNÍ A NÁHRADY
§ 29 - Odměna
§ 30 - Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
§ 31 - Poskytnutí zálohy
§ 32 - Vyúčtování a úhrada
ČÁST ČTVRTÁ - DOHLED
§ 33 - Výkon dohledu
§ 34 - Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci
§ 35 - Výtka
§ 36 - Poradní sbory
ČÁST PÁTÁ - PŘESTUPKY
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Společná ustanovení k přestupkům
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 41  
§ 42  
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 43  
§ 44  
HLAVA III - ÚČINNOST
§ 45  
Zavřít
MENU