330/2019 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 33/2022 Sb. s účinností od 1. března 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

330

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 

§ 2

 

Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření

 

      Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:

 

a)   integrovaná produkce ovoce,

b)   integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly

1.    základní ochrana vinic a

2.    nadstavbová ochrana vinic,

c)    integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které se člení na tituly

1.    integrovaná produkce zeleniny a

2.    integrovaná produkce jahodníku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření
§ 3 - Žádost o zařazení do podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 4 - Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování travních porostů
§ 5 - Zvýšení zařazené výměry
§ 6 - Snížení zařazené výměry
§ 7 - Poskytnutí dotace na podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 8 - Poměrná výše dotace
§ 9 - Převod a přechod zařazení do navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
ČÁST DRUHÁ - BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH AGROENVIRONMENTÁLNĚ - KLIMATICKÝCHOPATŘENÍ
§ 10 - Podopatření integrovaná produkce ovoce
§ 11 - Podopatření integrovaná produkce révy vinné
§ 12 - Podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
§ 13 - Zařazení do podopatřen ošetřování travních porostů
§ 14 - Intenzita chovu hospodářských zvířat
§ 15 - Ponechávání nepokosených ploch
§ 16 - Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů
§ 17 - Podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků
§ 18 - Podopatření biopásy
§ 19 - Podopatření ochrana čejky chocholaté
§ 20 - Podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku
ČÁST TŘETÍ - SAZBY DOTACE
§ 21 - Sazby dotace
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
§ 23 - Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření
§ 24 - Snížení dotace o 3 %
§ 25 - Snížení dotace o 10 %
§ 26 - Snížení dotace o 25 %
§ 27 - Snížení dotace o 50 %
§ 28 - Neposkytnutí dotace
§ 29 - Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému období závazku
§ 30 - Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému období závazku
§ 31 - Vyřazení z podopatření a vrácení dotace
§ 32 - Závěrečná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Příloha č. 1 - Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a vyhodnocení jejich porušení
Příloha č. 2 - Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 10) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 12)
Příloha č. 3 - Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 10), podopatření integrovaná produkce révy vinné (§ 11) a podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 12)
Příloha č. 4 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce
Příloha č. 5 - Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 10) a při pěstování zeleniny a jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§ 12)
Příloha č. 6 - Druhy ovocných stromů a keřů podporovaných v podopatření integrovaná produkce ovoce
Příloha č. 7 - Podporované druhy zeleniny v titulu integrovaná produkce zeleniny
Příloha č. 8 - Náležitosti evidenční karty dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
Příloha č. 9 - Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce semen v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
Příloha č. 10 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek zeleniny nebo jahod v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
Příloha č. 11 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Příloha č. 12 - Složení směsi osiv v podopatření biopásy
Příloha č. 13 - Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté
Zavřít
MENU