277/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 248/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

277

ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna občanského soudního řádu

 

Čl. I

 

        V § 121 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 24/1993 Sb., se slova „České republiky“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o cenách

 

Čl. II

 

        Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 353/2014 Sb., zákona č. 452/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 10 odst. 2 větě druhé a v § 10a odst. 1 větě první se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cenách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna tiskového zákona
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna autorského zákona
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna krizového zákona
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna energetického zákona
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obalech
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna transplantačního zákona
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtové odpovědnosti
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Čl. LXIV  
Čl. LXV - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVI  
Zavřít
MENU