227/2018 Sb.Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

Částka: 113 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 33/2024 Sb. s účinností od 1. dubna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

227

 

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2018

o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu

pro jejich vedení a aktualizaci

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje charakteristiku bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

 

§ 2

 

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek

 

        Bonitovaná půdně ekologická jednotka1) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí ke světovým stranám, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž

a)   klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu,

b)   hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; je vyjádřena druhou a třetí číslicí pětimístného číselného kódu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
§ 3 - Vedení bonitovaných půdně ekologických jednotek
§ 4 - Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Klimatické regiony
Příloha č. 2 - Hlavní půdní jednotky
Příloha č. 3 - Sklonitost a expozice
Příloha č. 4 - Skeletovitost a hloubka půdy
Zavřít
MENU