189/2018 Sb.Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Částka: 092 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 107/2022 Sb. s účinností od 20. května 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

189

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. srpna 2018
o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

 

        Vláda nařizuje podle § 19 odst. 12, § 20a odst. 7, § 20b odst. 5 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   kritéria udržitelnosti biopaliv,

b)   základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty,

c)   způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely,

d)   obsahové náležitosti zprávy o emisích,

e)   seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,

f)    podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,

g)   podmínky ověření snížení emisí z těžby,

h)   požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy,

i)     náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona,

j)     náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Kritéria udržitelnosti biopaliv
§ 4 - Kritéria udržitelnosti biomasy
§ 5 - Základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty a způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely
§ 6 - Obsahové náležitosti zprávy o emisích
§ 7 - Požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy
§ 8 - Podmínky ověření snížení emisí z těžby
§ 9 - Požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy
§ 10 - Náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby
§ 11 - Přechodná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV
Příloha č. 2 - ZPŮSOB VÝPOČTU EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ Z POHONNÝCH HMOT PRO DOPRAVNÍ ÚČELY A ELEKTŘINY PRO DOPRAVNÍ ÚČELY
Příloha č. 3 - PŘEDBĚŽNĚ ODHADOVANÉ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEPŘÍMÉ ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY
Příloha č. 4 - POŽADAVKY NA BIOPALIVA, KTERÁ MAJÍ NÍZKÝ DOPAD V SOUVISLOSTI S NEPŘÍMOU ZMĚNOU VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY
Příloha č. 5 - NÁLEŽITOSTI EVIDENCÍ V SYSTÉMU KVALITY PODLE § 9 A NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE PĚSTITELE BIOMASY
Příloha č. 6 - NÁLEŽITOSTI CERTIFIKÁTŮ PODLE § 21 ODST. 1 AŽ 3 ZÁKONA, SAMOSTATNÉHO PROHLÁŠENÍ PĚSTITELE BIOMASY O SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ UDRŽITELNOSTI, DÍLČÍHO PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KRITÉRII UDRŽITELNOSTI, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KRITÉRII UDRŽITELNOSTI A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKLADU O SNÍŽENÍ EMISÍ Z TĚŽBY
Zavřít
MENU