96/2018 Sb.Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka: 049 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 24. května 2018 Nabývá účinnosti: 20. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 93/2024 Sb. s účinností od 1. května 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

96

 

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2018

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 6, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. a) až d) a g) až j), n), p) a s), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h) a m), § 24 odst. 9 a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

 

§ 2

 

       Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) matečnou rostlinou identifikovaná rostlina určená k rozmnožování,

b)   kandidátní rostlinou předstupně rostlina, kterou dodavatel navrhuje uznat jako matečnou rostlinu předstupně,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Kategorie a počty generací uznávaných matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jejich označování [K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. s) zákona]
§ 4 - Uznávání matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu, požadavky na uchovávání jednotlivých kategorií, vizuální přehlídky a testování [K § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a g) a § 24 odst. 9 zákona]
§ 5 - Podmínky na vlastnosti půdy a substrátu [K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) zákona]
§ 6 - Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu [K § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. h) a i) zákona]
§ 7 - Postupy pro hodnocení množitelských porostů [K § 7 odst. 6 písm. c) a p) zákona]
§ 8 - Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu [K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona]
§ 9 - Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě [K § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 6, § 7 odst. 6 písm. i), § 14 odst. 6 zákona]
§ 10 - Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu za zvláštních podmínek [K § 3d odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a) a § 24 odst. 9 zákona]
§ 11 - Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek [K § 16 odst. 12 a § 3d odst. 6 písm. a) zákona]
§ 12 - Dovoz rozmnožovacího materiálu (K § 18 odst. 12 zákona)
§ 13 - Označování a balení uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů [K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), m) a h) zákona]
§ 14 - Uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů do oběhu [K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), m) a h) zákona]
§ 15 - Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů (K § 24a odst. 7 zákona)
§ 16 - Technický předpis
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam škodlivých organismů, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídka a za určitých podmínek odběr vzorků a testování
Příloha č. 2 - Seznam škodlivých organismů, na jejichž výskyt se musí provádět vizuální přehlídka a v konkrétních případech odběr vzorků a testování
Příloha č. 3 - Seznam škodlivých organismů, jichž musí být prosty ovocné rody nebo druhy, nebo na něž se testuje půda nebo substrát
Příloha č. 4 - Podmínky testování a vizuálních přehlídek kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů nebo druhů
Příloha č. 5 - Maximální počet generací na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu a maximální povolená životnost základních matečných rostlin podle jednotlivých rodů nebo druhů
Příloha č. 6 - Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů
Příloha č. 7 - Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a podmínkách technické izolace a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podle jednotlivých skupin porostů
Příloha č. 8 - Vzor žádosti a přílohy k žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu, o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a vzor oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek
Příloha č. 9 - Žádost o povolení rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů ze třetích zemí
Zavřít
MENU