43/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka: 022 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. března 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 177/2021 Sb. s účinností od 1. května 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

43

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. března 2018
o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2) (dále jen „oblast s přírodními omezeními“).

 

§ 2

 

Členění oblastí s přírodními omezeními

 

        (1)  Oblasti s přírodními omezeními jsou

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Členění oblastí s přírodními omezeními
§ 3 - Žadatel o poskytnutí platby
§ 4 - Žádost o poskytnutí platby
§ 5 - Platba
§ 6 - Sazba
§ 7 - Podmínky poskytnutí platby
§ 8 - Oznámení o převodu obchodního závodu
§ 9 - Poskytnutí snížené platby
§ 10 - Neposkytnutí platby
§ 11 - Vrácení platby
§ 12 - Společné ustanovení
§ 13 - Údaje rozhodné pro vymezení oblastí s přírodními omezeními
§ 14 - Zaokrouhlování
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 18  
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
§ 19  
ČÁST SEDMÁ - Zrušení nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
§ 20  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Příloha č. 1 - Seznam katastrálních území spadajících do oblastí s přírodními omezeními podle § 2
Příloha č. 2 - Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu
Příloha č. 3 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Zavřít
MENU