7/2018 Sb.Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 5. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

7

VYHLÁŠKA
ze dne 5. ledna 2018
o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu,
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz
a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

 

        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 5, § 17 odst. 3, § 20 odst. 4, § 46 odst. 2, § 48 odst. 4, § 59 odst. 4, § 65a odst. 2, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 78 odst. 4, § 100 odst. 4, § 106a odst. 2 a § 254h odst. 4 zákona:

 

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   způsob plnění některých požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce, instituce elektronických peněz a správce informací o platebním účtu,

b)   způsob plnění požadavků na systém řízení bezpečnostních a provozních rizik a systém vyřizování stížností a reklamací u poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,

c)    pravidla pro výpočet výše kapitálu a kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
HLAVA I - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM PLATEBNÍ INSTITUCE (K § 20 odst. 4 zákona)
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Systém řízení rizik
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Systém vnitřní kontroly
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA II - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ (K § 78 odst. 4 zákona)
§ 19 - Předpoklady řádné správy a řízení
§ 20 - Systém řízení rizik
§ 21 - Systém vnitřní kontroly
HLAVA III - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU (K § 48 odst. 4 zákona)
§ 22 - Předpoklady řádné správy a řízení
§ 23 - Systém řízení rizik
§ 24 - Systém vnitřní kontroly
HLAVA IV - NĚKTERÉ ČINNOSTI POSKYTOVATELE PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU (K § 59 odst. 4 zákona)
§ 25  
HLAVA V - NĚKTERÉ ČINNOSTI VYDAVATELE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU (K § 100 odst. 4 zákona)
§ 26  
ČÁST TŘETÍ - KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST A POJIŠTĚNÍ
HLAVA I - KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST PLATEBNÍ INSTITUCE (K § 16 odst. 5 zákona)
§ 27 - Kapitál
§ 28 - Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku
§ 29 - Přístup A
§ 30 - Přístup B
§ 31 - Přístup C
§ 32 - Koeficient
HLAVA II - KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ (K § 74 odst. 6 zákona)
§ 33 - Výpočet kapitálové přiměřenosti
§ 34 - Kapitál a kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických peněz
§ 35 - Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz
HLAVA III - MINIMÁLNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ Z POJIŠTĚNÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE SROVNATELNÉHO ZAJIŠTĚNÍ (K § 17 odst. 3, § 46 odst. 2 a § 75 odst. 3 zákona)
§ 36 - Minimální peněžní částka plnění
§ 37 - Indikátor rizikového profilu
§ 38 - Indikátor typu činnosti
§ 39 - Indikátor rozsahu činnosti
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 40  
Zavřít
MENU