424/2017 Sb.Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2017 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 1. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 327/2019 Sb. s účinností od 1. června 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

424

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2017
o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

 

        Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3, § 90c odst. 4 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky, a dále předkládání a uveřejňování dalších informací těmito osobami.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,

b)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s definovanými datovými strukturami,

c)    vykazující osobou

1.    obchodník s cennými papíry, který je bankou,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
§ 4 - Výkazy o poskytování investičních služeb, obchodování v obchodních systémech a vypořádání obchodů a převodů
§ 5 - Výkazy o majetku zákazníků, finanční a ekonomické situaci, organizační struktuře a o osobách s kvalifikovanou účastí
§ 6 - Hlášení o struktuře konsolidačního celku a operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby
§ 7 - Předkládání ostatních informací
§ 8 - Společná ustanovení pro sestavování výkazů
§ 9 - Způsob a forma předkládání informací
§ 10 - Opravy a změny v předložených informacích
§ 11 - Uveřejňování informací
§ 12 - Přechodné ustanovení
§ 13 - Zrušovací ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah výkazů předkládaných vykazujícími osobami České národní bance
Příloha č. 2 - Doplňkové informace předkládané k výkazu OCP (ČNB) 80-01
Příloha č. 3 - Obsah výkazu OCP (ČNB) 72-02
Zavřít
MENU