205/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 283/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

205

ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o kybernetické bezpečnosti

 

Čl. I

 

        Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

 

        „(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie6) a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

_______________________________
6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.“.

 

Dosavadní odstavec  2 se označuje jako odstavec  3.

 

        2.  V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a dat“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna krizového zákona
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU