194/2017 Sb.Zákon o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2017 Nabývá účinnosti: 25. července 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 284/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

194

 

ZÁKON

ze dne 31. května 2017
o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ZAVÁDĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který je určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce; fyzickou infrastrukturou nejsou kabely, včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody sloužící k rozvodu pitné vody3); pro účely instalace bezdrátového přístupového bodu s malým dosahem, nebo jeho připojení k páteřní síti se za fyzickou infrastrukturu považuje  i městský mobiliář, jako jsou sloupy veřejného osvětlení, značky a ukazatele, světelná signalizace, billboardy, zastávky autobusů a tramvají či stanice metra,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ZAVÁDĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Jednotné informační místo
§ 4 - Přístup k fyzické infrastruktuře
§ 5  
§ 6 - Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře
§ 7  
§ 8 - Průzkum na místě
§ 9  
§ 10 - Koordinace stavebních prací
§ 11 - Poskytování údajů o stavebních pracích
§ 12  
§ 13 - Fyzická infrastruktura uvnitř budovy
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Ochrana údajů před zneužitím
§ 17 - Rozhodování Úřadu
§ 18  
§ 19 - Přestupky
§ 20  
§ 21 - Donucovací pokuty
§ 22 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona
§ 25  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
§ 26  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU