193/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 283/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

193

 

ZÁKON

ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pohřebnictví

 

Čl. I

 

        Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:

㤠2

 

Vymezení základních pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   tělem zemřelého mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, pokud není za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26) použito pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům; tělem zemřelého je i tělo mrtvě narozeného dítěte,

b)   jinými lidskými pozůstatky plod po potratu, včetně biologických zbytků potratu, není-li možné je od plodu oddělit, podle zvláštního právního předpisu; jiným lidským pozůstatkem je vždy plod po umělém přerušení těhotenství,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU