65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 31. května 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

65

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   návykovou látkou alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování,

b)   tabákovým výrobkem výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený,

c)   kuřáckou pomůckou pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační,

d)   bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - OMEZENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KUŘÁCKÝCH POMŮCEK, BYLINNÝCH VÝROBKŮ URČENÝCH KE KOUŘENÍ A ELEKTRONICKÝCH CIGARET
§ 3 - Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret
§ 4 - Výrobky napodobující tabákové výrobky a kuřácké pomůcky
§ 5 - Některé podmínky prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret
§ 6 - Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
§ 7  
§ 8 - Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret
§ 9  
§ 10 - Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření
HLAVA III - OMEZENÍ DOSTUPNOSTI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 11 - Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
§ 12 - Hračky napodobující obal alkoholických nápojů
§ 13 - Některé podmínky prodeje nebo podávání alkoholických nápojů
§ 14 - Příležitostný prodej alkoholických nápojů
§ 15 - Prodej alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
§ 16 - Povinnost prodejce alkoholických nápojů
HLAVA IV - DALŠÍ OPATŘENÍ K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
§ 17 - Obecně závazná vyhláška obce
§ 18 - Zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
HLAVA V - VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK
§ 19 - Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky
§ 20 - Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření
§ 21 - Výzva k orientačnímu vyšetření a k odbornému lékařskému vyšetření
§ 22 - Osoby provádějící orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření
§ 23 - Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
§ 24 - Úhrada nákladů na odborné lékařské vyšetření a dopravu do zdravotnického zařízení
§ 25  
HLAVA VI - ORIENTAČNÍ DIAGNOSTIKA, KRÁTKÁ INTERVENCE A ODBORNÁ PÉČE POSKYTOVANÁ OSOBÁM S ADIKTOLOGICKOU PORUCHOU
§ 26 - Orientační diagnostika a krátká intervence
§ 27 - Odborná péče
HLAVA VII - PROTIDROGOVÁ POLITIKA
§ 28 - Organizace a provádění protidrogové politiky
§ 29 - Územní samosprávné celky
HLAVA VIII - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 30 - Kontrola
§ 31  
§ 32 - Uzavření provozovny
§ 33 - Působnost správce spotřební daně, orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky
§ 34 - Působnost Policie České republiky a obecní policie
HLAVA IX - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 35 - Přestupky
§ 36 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 37 - Propadnutí věci
§ 38 - Zabrání věci
§ 39 - Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
§ 40 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA X - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 41 - Technický předpis
§ 42 - Přechodná ustanovení
§ 43 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 44  
§ 45 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
§ 46  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 47  
§ 48 - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii
§ 49  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
§ 50  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o návykových látkách
§ 51  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 52  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
§ 53  
§ 54 - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
§ 55  
§ 56 - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o léčivech
§ 57  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
§ 58  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
§ 59  
§ 60 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách
§ 61  
§ 89a - Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
§ 89b - Umístění v záchytné stanici
§ 89c - Doprava do záchytné stanice
§ 89d - Oznamovací povinnost
§ 89e - Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice
§ 62 - Přechodná ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 63  
Příloha - Grafické značky
Zavřít
MENU