59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 422/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

59

 

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2017

o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených

 

a)   v České republice v trestním řízení vedeném orgány České republiky,

b)   v jiném členském státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), pokud byly uznány a vykonány na území České republiky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, nebo

c)    ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“), pokud byly uznány a vykonány na území České republiky na základě Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 30. dubna 2021 (dále jen „Dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím“).

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Zvláštní účet a jeho příjmy
§ 4 - Peněžní prostředky získané výkonem peněžitého trestu
§ 5 - Peněžní prostředky získané výkonem jiných majetkových trestních sankcí
§ 6 - Zpeněžení věci propadlé nebo zabrané v trestním řízení
§ 7 - Výdaje zvláštního účtu
§ 8 - Žádost o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 9 - Řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 10 - Rozhodnutí o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 11 - Přechod majetkového nároku na stát
§ 12 - Peněžní prostředky na poskytování pomoci obětem trestných činů
§ 13 - Součinnost
§ 14 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
§ 15 - Evidence údajů o peněžních prostředcích z majetkových trestních sankcí
§ 16 - Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát
§ 17 - Údaje v rejstříku
§ 18 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 21  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU