59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 333/2020 Sb. s účinností od 1. října 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

59

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Majetkovou trestní sankcí se pro účely tohoto zákona rozumí sankce uložená podle trestního zákona v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, s výjimkou sankce uložené rozhodnutím cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, za podmínky, že soud o uložení takové sankce rozhodl trestním příkazem, v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání, do něhož si rozhodnutí o jejím uložení vyhradil podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, a to:

 

a)   trest propadnutí majetku,

b)   peněžitý trest a peněžité opatření (dále jen „peněžitý trest“),

c)   trest propadnutí věci a trestní opatření propadnutí věci (dále jen „trest propadnutí věci“),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Zvláštní účet a jeho příjmy
§ 4 - Peněžní prostředky získané výkonem peněžitého trestu
§ 5 - Peněžní prostředky získané výkonem jiných majetkových trestních sankcí
§ 6 - Zpeněžení věci propadlé nebo zabrané v trestním řízení
§ 7 - Výdaje zvláštního účtu
§ 8 - Žádost o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 9 - Řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 10 - Rozhodnutí o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 11 - Přechod majetkového nároku na stát
§ 12 - Peněžní prostředky na poskytování pomoci obětem trestných činů
§ 13 - Součinnost
§ 14 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
§ 15 - Evidence údajů o peněžních prostředcích z majetkových trestních sankcí
§ 16 - Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát
§ 17 - Údaje v rejstříku
§ 18 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 21  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU