25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. února 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

25

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017
o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí1) předkládat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) vybrané údaje o svých příjmech a výdajích pro účely monitorování a řízení veřejných financí2).

 

§ 2

 

Rozsah působnosti

 

        Osobou nebo jednotkou ze sektoru veřejných institucí předkládající vybrané údaje podle tohoto zákona (dále jen „dotčená osoba“) je

 

a)   organizační složka státu,

b)   státní fond,

c)    státní příspěvková organizace,

d)   veřejná vysoká škola,

e)   veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou,

f)    územní samosprávný celek,

g)   dobrovolný svazek obcí,

h)   příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy,

i)     jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3) a který je zároveň jako jednotka institucionálního sektoru ústředních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad podle zákona upravujícího státní statistickou službu4), a to vždy k 1. lednu příslušného roku, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah působnosti
§ 3 - Měsíční údaje o příjmech a výdajích
§ 4 - Čtvrtletní údaje o příjmech a výdajích
§ 5 - Roční údaje o poskytnutých garancích
§ 6 - Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
§ 7 - Způsob předkládání údajů
§ 8 - Správní delikty
§ 9 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 10 - Závěrečná ustanovení
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU