23/2017 Sb.Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. února 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

23

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí a působnost Národní rozpočtové rady (dále jen „Rada“).

 

§ 2

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporují hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost.

 

        (2)  Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dodržují při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi.

 

        (3)  Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dbají o takový vývoj dluhu sektoru veřejných institucí, který nenarušuje dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí.

 

§ 3

 

Veřejná instituce

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Úvodní ustanovení
§ 3 - Veřejná instituce
ČÁST DRUHÁ - PRAVIDLA ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI
§ 4 - Rozpočet a střednědobý výhled veřejné instituce
§ 5  
§ 6 - Zveřejňování informací
§ 7  
§ 8 - Prognózy
§ 9 - Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí
§ 10 - Stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí
§ 11 - Nápravná složka
§ 12 - Výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů
§ 13 - Výše dluhu sektoru veřejných institucí
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Hospodaření územního samosprávného celku
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - VÝBOR PRO ROZPOČTOVÉ PROGNÓZY
§ 19  
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - RADA
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Účinnost
Zavřít
MENU