301/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 6. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 110/2019 Sb. s účinností od 24. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

301

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy

 

Čl. I

 

        V § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se na konci odstavce  3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

 

„l)   Českou národní bankou.“.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

 

Čl. II

 

        V § 38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „nebo při“ nahrazují slovem „ , při“ a na konci textu věty se doplňují slova „nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů“.

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona
o spořitelních a úvěrních družstvech

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního řádu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU