300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 6. října 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 353/2021 Sb. s účinností od 1. října 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

300

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016
o centrální evidenci účtů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět a účel úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie4) a upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů a bezpečnostních schránek (dále jen „centrální evidence účtů“) jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie.

 

§ 2

 

Zřízení centrální evidence účtů

 

        (1)  Zřizuje se centrální evidence účtů o

 

a)   účtech vedených úvěrovými institucemi na území České republiky pro jejich klienty,

b)   účtech označených v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN) vedených institucemi na území České republiky pro jejich klienty,

c)    bezpečnostních schránkách pronajímaných úvěrovými institucemi na území České republiky.

 

        (2)  Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka.

 

§ 3

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a účel úpravy
§ 2 - Zřízení centrální evidence účtů
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Údaje v centrální evidenci účtů
§ 5 - Zápis údajů do centrální evidence účtů
§ 6 - Poskytování údajů z centrální evidence účtů
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ochrana dat
§ 10 - Uchovávání údajů v centrální evidenci účtů
§ 11 - Kontrola poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
§ 12 - Dohled
§ 13 - Správní delikty
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Pořízení a financování provozu centrální evidence účtů
§ 17 - Zpráva o provozu a využití centrální evidence účtů
§ 18 - Společná ustanovení
§ 19 - Závěrečná ustanovení
§ 20 - Účinnost
Zavřít
MENU