258/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. srpna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 370/2017 Sb. s účinností od 13. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

258

ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o České obchodní inspekci

 

Čl. I

 

        Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 odst. 1 se slova „ , poskytující spotřebitelský úvěr“ zrušují.

 

        2.  V § 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o platebním styku
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o finančním zajištění
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU