257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. srpna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

257

ZÁKON
ze dne 14. července 2016
o spotřebitelském úvěru

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

 

a)   činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b)   práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a

c)   působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

 

§ 2

 

Spotřebitelský úvěr

 

        (1)  Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

 

        (2)  Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr

 

a)   zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,

b)   účelově určený k

1.   nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,

2.   výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Spotřebitelský úvěr
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Výjimky z působnosti
§ 5 - Omezení působnosti
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 7 - Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr
§ 8 - Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
HLAVA II - NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
§ 9 - Základní ustanovení
§ 10 - Podmínky udělení oprávnění k činnosti
§ 11 - Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
§ 12 - Trvání oprávnění k činnosti
§ 13 - Zánik oprávnění k činnosti
§ 14 - Kapitál
§ 15 - Některé požadavky na výkon činnosti
ČÁST TŘETÍ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 16 - Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
HLAVA II - SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 17 - Samostatný zprostředkovatel
§ 18 - Podmínky udělení oprávnění k činnosti
§ 19 - Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
§ 20 - Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
§ 21 - Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele
§ 22 - Zánik oprávnění k činnosti
§ 23 - Zastoupení samostatného zprostředkovatele
§ 24 - Střet zájmů
§ 25 - Systém vyřizování stížností
§ 26 - Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele
HLAVA III - VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 27 - Vázaný zástupce
§ 28 - Ukončení zastoupení
§ 29 - Zápis do registru
§ 30 - Oznámení vázaného zástupce
§ 31 - Uchovávání dokumentů
§ 32 - Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce
§ 33 - Zánik oprávnění k činnosti
§ 34 - Zastoupení vázaného zástupce
§ 35 - Odpovědnost zastoupeného za správní delikt vázaného zástupce
§ 36 - Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce
HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 37 - Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
§ 38 - Ukončení zastoupení
§ 39 - Zápis do registru
§ 40 - Oznámení
§ 41 - Uchovávání dokumentů
§ 42 - Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
§ 43 - Zánik oprávnění k činnosti
§ 44 - Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
§ 45 - Odpovědnost zastoupeného za správní delikt zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
HLAVA V - ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
Díl 1 - Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice
§ 46 - Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
§ 47 - Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice
§ 48 - Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
§ 49 - Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
Díl 2 - Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
§ 50 - Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
§ 51 - Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
§ 52 - Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
ČÁST ČTVRTÁ - REGISTR
§ 53 - Vedení registru
§ 54 - Osoby zapisované do registru
§ 55 - Údaje zapisované do registru
§ 56 - Veřejnost registru a přístup k němu
§ 57 - Presumpce správnosti údajů uvedených v registru
§ 58 - Výpis z registru
§ 59 - Změna údajů zapsaných v registru
ČÁST PÁTÁ - PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI
HLAVA I - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 60 - Odborná způsobilost
§ 61 - Oprávnění pořádat odborné zkoušky
§ 62 - Akreditovaná osoba
§ 63 - Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace
§ 64 - Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace
§ 65 - Trvání a prodloužení akreditace
§ 66 - Změna údajů o akreditované osobě
§ 67 - Zánik akreditace
§ 68 - Odnětí akreditace
§ 69 - Odborná zkouška
§ 70 - Osvědčení o vykonání odborné zkoušky
§ 71 - Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek
HLAVA II - DŮVĚRYHODNOST
§ 72 - Důvěryhodnost fyzických osob
§ 73 - Důvěryhodnost právnických osob
§ 74 - Rozhodný den
ČÁST ŠESTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 75 - Odborná péče
§ 76 - Jednání se spotřebiteli
§ 77 - Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli
§ 78 - Uchovávání dokumentů a záznamů
§ 79 - Zákaz pobídek
§ 80 - Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele
§ 81 - Použití pojmu nezávislý
§ 82 - Vstupní platba a odměna
§ 83 - Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru
HLAVA II - POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI A POSKYTOVÁNÍ RADY
§ 84 - Informace poskytované spotřebitelem
§ 85 - Pravidla poskytování rady
§ 86 - Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
§ 87 - Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele
§ 88 - Získávání informací z databází
§ 89 - Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr
HLAVA III - INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELI
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 90 - Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli
§ 91 - Povinné informace uváděné v reklamě
§ 92 - Informace trvale přístupné spotřebiteli
§ 93 - Informace týkající se zprostředkovatele
Díl 2 - Předsmluvní informace
§ 94 - Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací
§ 95 - Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru
§ 96 - Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání
§ 97 - Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele
§ 98 - Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace
§ 99 - Forma poskytnutí informací
§ 100 - Doba pro poskytnutí předsmluvních informací
Díl 3 - Informace poskytované během trvání závazku
§ 101 - Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru
§ 102 - Informace o změně zápůjční úrokové sazby
§ 103 - Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně
ČÁST SEDMÁ - SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
HLAVA I - SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
§ 104 - Forma smlouvy
§ 105 - Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
§ 106 - Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
§ 107 - Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání
§ 108 - Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení
§ 109 - Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele
§ 110 - Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru
§ 111 - Doba na rozmyšlenou
HLAVA II - NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
§ 112 - Vyloučení použití směnky nebo šeku
§ 113 - Zajištění spotřebitelského úvěru
§ 114 - Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
§ 115 - Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru
§ 116 - Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru v cizí měně
HLAVA III - NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
§ 117 - Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
§ 118 - Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení
§ 119 - Zánik vázaného spotřebitelského úvěru
§ 120 - Výpověď spotřebitelského úvěru
§ 121 - Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru
HLAVA IV - POSTUP VĚŘITELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
§ 122 - Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
§ 123 - Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení
§ 124 - Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení
ČÁST OSMÁ - SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
HLAVA I - SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
§ 125 - Forma smlouvy
§ 126 - Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
§ 127 - Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru
HLAVA II - NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
§ 128 - Vyloučení použití směnky nebo šeku
§ 129 - Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
§ 130 - Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru
HLAVA III - NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
§ 131 - Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru
HLAVA IV - POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
§ 132 - Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
ČÁST DEVÁTÁ - ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ
§ 133 - Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru
§ 134 - Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů
ČÁST DESÁTÁ - DOHLED
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 135 - Osoby podléhající dohledu
§ 136 - Kontrola na místě
§ 137 - Povinnost mlčenlivosti
HLAVA II - DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
§ 138 - Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice
§ 139 - Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského členského státu
HLAVA III - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ
§ 140 - Spolupráce příslušných orgánů dohledu
§ 141 - Kontaktní místo
§ 142 - Výměna informací
§ 143 - Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací
§ 144 - Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států
HLAVA IV - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI
§ 145 - Opatření k nápravě
§ 146 - Odnětí oprávnění k činnosti
ČÁST JEDENÁCTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 147 - Přestupky
§ 148 - Správní delikty nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
§ 149 - Správní delikty samostatného zprostředkovatele
§ 150 - Správní delikty vázaného zástupce
§ 151 - Správní delikty zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
§ 152 - Správní delikty zahraničního zprostředkovatele
§ 153 - Správní delikty osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
§ 154 - Správní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
§ 155 - Správní delikty osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
§ 156 - Správní delikty akreditované osoby
§ 157 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 158  
§ 159  
ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 160 - Zmocnění
§ 161 - Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru
§ 162 - Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru
§ 163 - Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob
ČÁST TŘINÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 164 - Všeobecná ustanovení
§ 165 - Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
§ 166 - Informační povinnosti
§ 167 - Předčasné splacení
§ 168 - Prodlení spotřebitele
§ 169 - Oprávnění poskytovatele
§ 170 - Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
§ 171 - Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
§ 172 - Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru
§ 173 - Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí
§ 174 - Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
§ 175 - Dokončení zahájených řízení
§ 176 - Prokazování odborné způsobilosti
§ 177 - Rozhodný den
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 178 - Zrušovací ustanovení
§ 179 - Účinnost
Příloha č. 1 - Roční procentní sazba nákladů
Příloha č. 2 - FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Příloha č. 3 - FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ
Příloha č. 4 - Evropský standardizovaný informační přehled
Příloha č. 5 - Vzor tabulky umoření
Zavřít
MENU