251/2016 Sb.Zákon o některých přestupcích

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. srpna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 327/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

251

 

ZÁKON
ze dne 15. června 2016
o některých přestupcích

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit.

 

§ 2

 

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy

 

        (1)  Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávněně zhotoví anebo uvede do oběhu předmět, který by mohl být zaměněn s ceninou, nebo si takový předmět neoprávněně nechá zhotovit anebo jej neoprávněně užije.

 

        (2)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

 

a)   uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

b)   uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,

c)   zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
§ 3 - Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy
§ 4 - Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
§ 5 - Přestupky proti veřejnému pořádku
§ 6 - Přestupek křivého vysvětlení
§ 7 - Přestupky proti občanskému soužití
§ 8 - Přestupky proti majetku
§ 9 - Přestupky na úseku podnikání
§ 10 - Přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě
§ 11 - Přestupek na úseku zdravotnictví
§ 12 - Evidence přestupků
§ 13 - Opakované spáchání přestupku
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU