135/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 1. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 293/2016 Sb. s účinností od 19. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

135

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

 

Čl. I

 

        Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 24a odstavec  2 zní:

 

        „(2)  Licence může být udělena pouze dodavateli vybranému v zadávacím řízení, které provede Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí zadávacích podmínek musí být pro uchazeče závazná pravidla správné pěstitelské praxe, která budou stanovena za účelem vypěstování konopí standardizovaným postupem vedoucím ke stálé kvalitě vypěstovaného konopí. Zadávací podmínky musí rovněž stanovit požadovaný obsah účinných látek konopí. Nabídková cena musí mít v rámci kritérií hodnocení váhu nejméně 75 %. Státní ústav pro kontrolu léčiv v zadávacích podmínkách stanoví maximální výši nabídkové ceny, a to na základě průzkumu trhu provedeného v zemích, které mohou konopí pro léčebné použití vyvážet, a to konopí, jehož parametry budou odpovídat zadávacímu řízení.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU