112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. dubna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. března 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 458/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 256/2019 Sb. s účinností od 1. května 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

112

 

ZÁKON
ze dne 16. března 2016
o evidenci tržeb

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.

 

§ 2

 

Výkon působnosti

 

        (1)  Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky.

 

        (2)  Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.ČÁST DRUHÁ

EVIDENCE TRŽEB

 

HLAVA I

SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB

 

§ 3

 

Určení subjektu a předmětu evidence tržeb

 

        (1)  Subjektem evidence tržeb je poplatník

 

a)   daně z příjmů fyzických osob a

b)   daně z příjmů právnických osob.

 

        (2)  Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka uskutečněné na území České republiky.

 

HLAVA II

EVIDOVANÁ TRŽBA

 

§ 4


Vymezení evidované tržby

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výkon působnosti
ČÁST DRUHÁ - EVIDENCE TRŽEB
HLAVA I - SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB
§ 3 - Určení subjektu a předmětu evidence tržeb
HLAVA II - EVIDOVANÁ TRŽBA
§ 4 - Vymezení evidované tržby
§ 5 - Formální náležitosti pro evidovanou tržbu
§ 6 - Rozhodný příjem
§ 7 - Storno a opravy
§ 8 - Nepřímé zastoupení
§ 9 - Pověření k evidování tržeb
HLAVA III - TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB
§ 10 - Tržby ve zjednodušeném režimu
§ 11 - Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu
§ 12 - Tržby vyloučené z evidence tržeb
HLAVA IV - POVINNOSTI POPLATNÍKA
Díl 1 - Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb
§ 13 - Žádost o autentizační údaje
§ 14 - Přidělení a používání autentizačních údajů
§ 15 - Certifikát pro evidenci tržeb
§ 16 - Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb
Díl 2 - Oznamovací povinnost
§ 17 - Údaje o provozovnách
Díl 3 - Evidenční povinnost
Oddíl 1 - Evidence tržeb běžným způsobem
§ 18 - Obsah evidenční povinnosti
§ 19 - Rozsah zasílaných údajů
§ 20 - Údaje na účtence
§ 21 - Doba odezvy
§ 22 - Postup při překročení mezní doby odezvy
Oddíl 2 - Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu
§ 23 - Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu
HLAVA V - PRAVOMOC ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO K PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ
§ 24 - Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb
ČÁST TŘETÍ - INFORMAČNÍ POVINNOSTI
§ 25 - Informační povinnost poplatníka
§ 26 - Informační povinnost správce daně
§ 27 - Ověření účtenky u správce daně
ČÁST ČTVRTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 28 - Přestupky
§ 29 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 30 - Společná ustanovení ke správním deliktům
ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ K VYNUCENÍ NÁPRAVY
§ 31 - Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ
§ 32 - Závazné posouzení o určení evidované tržby
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 33 - Vztah k daňovému řádu
§ 34 - Spolupráce orgánů veřejné moci
§ 35 - Účtenková loterie
§ 36 - Vztah k cizímu právu
§ 37 - Dočasně vyloučené tržby
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 38  
Zavřít
MENU