105/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. dubna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. března 2016 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 92/2017 Sb. s účinností od 1. dubna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

105

ZÁKON
ze dne 16. března 2016,
kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech
se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

 

Čl. I

 

        Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

 

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova „ , ve znění směrnice Rady 2014/107/EU “.

 

        2.  V § 8 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

 

        „(2)  Správcem daně při automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi je Specializovaný finanční úřad.“.

 

Dosavadní odstavce  2 a 3 se označují jako odstavce  3 a 4.

 

        3.  V části první hlavě III dílu 2 se nad § 13 vkládá označení oddílu 1, které včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. I  
Oddíl 3 - Společná ustanovení pro automatickou výměnu informací
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Zrušení zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU