94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 2016 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 23. března 2016 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 199/2019 Sb. s účinností od 1. září 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

94

VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2016
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 

        Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

 

a)   obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

b)   obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

c)   obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

d)   kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

e)   obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

f)    obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen „osvědčení“),

g)   obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen „sdělení“).

 

§ 2

 

Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 

        Žádost o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu3)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 3 - Obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 4 - Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 5 - Kritéria a definice nebezpečných vlastností odpadů
§ 6 - Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a jejich klasifikace
§ 7 - Zkoušení odpadů pro účely hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 8  
§ 9 - Obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
§ 10 - Obsah osvědčení a sdělení
§ 11  
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu H9, HP 14 a HP 15
Příloha č. 2 - Dokumentační zpráva o honocení nebezpečných vlastností odpadu
Zavřít
MENU