90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. března 2016 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 431/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

90

 

ZÁKON
ze dne 3. března 2016
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

DODÁVÁNÍ VÝROBKŮ NA TRH

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh1) a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

 

        (2)  Tento zákon zapracovává předpisy Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh2) vydávané v návaznosti na předpis Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh1) a k výrobkům, které jsou v souladu s těmito předpisy stanoveny nařízeními vlády, upravuje

 

a)   obecné zásady pro dodávání výrobků na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu,

b)   způsob stanovení výrobků k posuzování shody a technických požadavků, které musí výrobky splňovat,

c)   práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo na trh dodávají, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, u kterých má být před uvedením na trh posouzena shoda s požadavky, stanovenými v právních předpisech,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DODÁVÁNÍ VÝROBKŮ NA TRH
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Pojmy
§ 4  
§ 5  
HLAVA II - HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY
§ 6 - Výrobce
§ 7 - Zplnomocněný zástupce
§ 8 - Dovozce
§ 9 - Distributor
§ 10  
§ 11  
HLAVA III - POSUZOVÁNÍ SHODY
§ 12 - Postupy posuzování shody
§ 13 - Předpoklad shody
§ 14 - Prohlášení o shodě
§ 15 - Označení CE a další označení
HLAVA IV - STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
§ 16  
§ 17 - Oznámení a kontrola oznámených subjektů
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Oznámené subjekty
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH VÝROBCÍCH
HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VÝROBKY UPRAVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI NAŘÍZENÍMI EVROPSKÉ UNIE
Oddíl 1 - Osobní ochranné prostředky
§ 27  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ JINÉ VÝROBKY
Oddíl 1 - Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Oddíl 2 - Pevné instalace z hlediska elektromagnetické kompatibility
§ 31  
§ 32  
Oddíl 3 - Rekreační plavidla a vodní skútry
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
Oddíl 4 - Lodní výstroj
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
Oddíl 5 - Tlaková zařízení
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Oddíl 6 - Rádiová zařízení
§ 46  
§ 47  
Oddíl 7 - Měřidla
§ 48  
ČÁST TŘETÍ - DOZOR NAD TRHEM
§ 49 - Dozor
§ 50 - Ochranná opatření
§ 51 - Výrobky představující riziko i přes splnění požadavků
§ 52 - Oznamovací povinnost
ČÁST ČTVRTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 53 - Přestupky
§ 54 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 55 - Společná ustanovení ke správním deliktům
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 56 - Společná ustanovení
§ 57  
§ 58 - Přechodná ustanovení
§ 59  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 60  
Zavřít
MENU