16/2016 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. ledna 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 13. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. února 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 487/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

16

 

VYHLÁŠKA
ze dne 13. ledna 2016
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

 

        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb., k provedení § 23 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 10 písm. a), § 25 odst. 10 písm. a) a § 28 odst. 1 písm. a) energetického zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   podmínky připojení výroben elektřiny (dále jen „výrobna“), distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě,

b)   způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a

c)    pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

 

§ 2

 

Základní ustanovení

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   rezervovaným příkonem

1.    hodnota elektrického příkonu v místě připojení k přenosové soustavě v MW v základním zapojení sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na základě požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v místě připojení k přenosové soustavě, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Podmínky připojení zařízení k elektrizační soustavě
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Způsob stanovení podílu na oprávněných nákladech
§ 12  
§ 13 - Podmínky připojení zařízení k elektrizační soustavě nad rámec standardních připojení
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě
§ 17 - Společná ustanovení
§ 18 - Přechodné ustanovení
§ 19 - Zrušovací ustanovení
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 2 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY NEBO JEJÍ ČÁSTI K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ PROSTŘEDNICTVÍM ODBĚRNÉHO MÍSTA
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY NEBO JEJÍ ČÁSTI K DISTRIBUČNÍ NEBO PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ VÝROBNY ELEKTŘINY
Příloha č. 4 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 5 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY ZVLÁŠŤ VYSOKÉHO NAPĚTÍ, VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ A VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Příloha č. 6 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Příloha č. 7 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O KRÁTKODOBÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 8 - MĚRNÝ PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM A ZAJIŠTĚNÍM POŽADOVANÉHO PŘÍKONU A VÝKONU
Příloha č. 9 - CHARAKTER ODBĚRU
Příloha č. 10 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ NEBO O ZMĚNU STÁVAJÍCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ V SOUVISLOSTI S PŘIPOJENÍM MIKROZDROJE K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 11 - PODMÍNKY PROKÁZÁNÍ CHARAKTERU PŘIPOJOVANÉHO ZAŘÍZENÍ PODLE TECHNICKÉ DOKUMENTACE
Zavřít
MENU