8/2016 Sb.Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. ledna 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 11. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. února 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 147/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

8

 

VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2016
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

 

        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) a o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7§ 11g odst. 1 a § 11h odst. 2 energetického zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.

 

        (2)  Tato vyhláška dále stanoví vzory formulářů na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Prokazování finančních předpokladů
§ 3 - Prokazování technických předpokladů
§ 4 - Prokazování odborné způsobilosti
§ 5 - Prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení
§ 6 - Určení vymezeného území
§ 7 - Určení provozovny
§ 8 - Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce
§ 9 - Společná ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetický odvětvích pro fyzické osoby - formulář A1
Příloha č. 2 - Zahraniční fyzická osoba Příloha k formuláři A1
Příloha č. 3 - ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetický odvětvích pro právnické osoby - formulář A2
Příloha č. 4 - Zahraniční právnická osoba příloha k formuláři A2
Příloha č. 5 - Údaje pro informace z Rejstříku trestů
Příloha č. 6 - Ustanovení odpovědného zástupce - formulář B
Příloha č. 7 - Prohlášení odpovědného zástupce
Příloha č. 8 - ŽÁDOST O ZMĚNU licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby - formulář C1
Příloha č. 9 - ŽÁDOST O ZMĚNU licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby - formulář C2
Příloha č. 10 - ŽÁDOST O ZRUŠENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby - formulář D1
Příloha č. 11 - ŽÁDOST O ZRUŠENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby - formulář D2
Příloha č. 12 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN - výroba elektřiny
Příloha č. 13 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ - distribuce elektřiny
Příloha č. 14 - SOUPIS ZAŘÍZENÍ - přenos elektřiny
Příloha č. 15 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN - výroba plynu
Příloha č. 16 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ - distribuce plynu
Příloha č. 17 - SOUPIS ZAŘÍZENÍ - přeprava plynu
Příloha č. 18 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH ZÁSOBNÍKŮ - uskladňování plynu
Příloha č. 19 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN - výroba tepelné energie
Příloha č. 20 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ - rozvod tepelné energie
Příloha č. 21 - Seznam předávacích stanic příloha k formuláři pro rozvod tepelné energie
Příloha č. 22 - Finanční bilance žadatele o licenci pro licencovanou činnost - výhled
Příloha č. 23 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ v energetických odvětvích vznilého v jiném členském státu Evropské unie pro fyzické osoby - formulář Z1
Příloha č. 24 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ v energetických odvětvích vznilého v jiném členském státu Evropské unie pro právnické osoby - formulář Z2
Zavřít
MENU