377/2015 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Částka: 161 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 299/2016 Sb. s účinností od 1. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

377

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu

 

Čl. I

 

        V § 277 odst.  1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky

 

Čl. II

 

        V § 4 odst.  1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistné na důchodové spoření,“ zrušují.

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o účetnictví

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém spoření
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXII  
Zavřít
MENU