320/2015 Sb.Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 374/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

320

 

ZÁKON
ze dne 11. listopadu 2015
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

 

HLAVA I

POSTAVENÍ A ÚKOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

 

§ 1
Základní úkol

 

        (1)  Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“) je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi1) a krizovými situacemi2).

 

        (2)  Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky3) plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy4).

 

§ 2

 

Humanitární pomoc

 

        Hasičský záchranný sbor organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí přijímání humanitární pomoci poskytované České republice ze zahraničí.

 

§ 3

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - POSTAVENÍ A ÚKOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
§ 1 - Základní úkol
§ 2 - Humanitární pomoc
§ 3 - Mimořádný úkol
§ 4 - Příslušník hasičského záchranného sboru a zaměstnanec
HLAVA II - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
§ 5 - Organizace hasičského záchranného sboru
§ 6 - Generální ředitelství
§ 7 - Hasičský záchranný sbor kraje
§ 8 - Záchranný útvar
§ 9 - Škola
§ 10 - Odřad civilní obrany
HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ
§ 11 - Zdvořilost
§ 12 - Přiměřenost postupu
§ 13 - Iniciativa
HLAVA IV - SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ A PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
§ 14 - Služební stejnokroj, občanský oděv a zásahový oděv
§ 15 - Nošení služebního stejnokroje bývalým příslušníkem
§ 16 - Prokazování příslušnosti
§ 17 - Prokázání pověření ke kontrole
§ 18 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA V - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY
§ 19 - Spolupráce
§ 20 - Vyhodnocování ohrožení a koordinace
§ 21 - Žádost o pomoc
§ 22 - Mezinárodní spolupráce
HLAVA VI - OPATŘENÍ VE VZTAHU K VĚCI, MÍSTU NEBO OSOBĚ
§ 23 - Používání nebezpečné látky
§ 24 - Odstranění a zničení věci
§ 25 - Přeprava a další nakládání s nebezpečnou látkou
§ 26 - Omezení ve vztahu k místu nebo v souvislosti se zásahem
§ 27 - Povinnost uposlechnout výzvy nebo pokynu
§ 28 - Vstup do obydlí, jiného objektu a na pozemek
§ 29 - Opatření vůči energovodům a jiným zařízením
HLAVA VII - PRÁCE S INFORMACEMI
§ 30 - Pořizování záznamů
§ 31 - Získávání informací z evidencí
§ 32 - Předávání záznamu volání
§ 33 - Prokázání totožnosti
§ 34 - Žádost o informace související s mimořádnou událostí nebo krizovou situací
§ 35 - Osobní údaje
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
HLAVA VIII - SYMBOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU A JEJICH OCHRANA A OCHRANA NÁZVU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
§ 40 - Symboly hasičského záchranného sboru a jejich ochrana
§ 41 - Ochrana názvu hasičského záchranného sboru
HLAVA IX - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM A ÚHRADA NÁKLADŮ ZÁSAHU
§ 42 - Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu
§ 43 - Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace
§ 44 - Úhrada nákladů zásahu
HLAVA X - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 45 - Přestupky
§ 46 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 47 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA XI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 48 - Mlčenlivost
§ 49 - Výjimka z povinnosti mlčenlivosti
§ 50 - Ocenění
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
§ 53  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
§ 54  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 55  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 56  
ČÁST ŠESTÁ - Změna krizového zákona
§ 57  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
§ 58  
ČÁST OSMÁ - Změna branného zákona
§ 59  
ČÁST DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 60  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 61  
Příloha - Názvy a sídla hasičských záchranných sborů krajů
Zavřít
MENU