295/2015 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Částka: 123 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. října 2015 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 20/2020 Sb. s účinností od 11. února 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

295

VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015
o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6 a § 21a odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, označování a uvádění krmiv, doplňkových látek a premixů na trh.

 

        (2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

 

§ 2

 

Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci

[K § 3 odst. 6 písm. a) a b) zákona]

 

        (1)  Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za přípustný, pokud výsledek analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast nežádoucích látek2).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci [K § 3 odst.  7 písm.  a) a b) zákona]
§ 3 - Zvláštní účely výživy [K § 3 odst.  7 písm.  d) zákona]
§ 4 - Doplňkové látky [K § 3 odst.  7 písm.  e) zákona]
§ 5 - Obsah příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu (K § 4 odst.  10 a § 5 odst.  10 zákona)
§ 6 - Údaje o krmivu (K § 4 odst.  10 a § 5 odst.  10 zákona)
§ 7 - Ověření homogenity doplňkových látek v krmivech nebo premixech (K § 4 odst.  10 a § 5 odst.  10 zákona)
§ 8 - Osvědčení o odborné způsobilosti (K § 6 odst.  4 zákona)
§ 9 - Pojízdná výrobna krmiv [§ 7 odst.  6 písm.  b) zákona]
§ 10 - Kontrola rizik u prvovýrobců [§ 7 odst.  6 písm.  c) zákona]
§ 11 - Kategorie krmných surovin k označování krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin s výjimkou kožešinových zvířat
§ 12 - Biologické zkoušení krmiv (§ 21a odst.  9 zákona)
§ 13 - Přechodné ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI
Příloha č. 2 - ZVLÁŠTNÍ ÚČELY VÝŽIVY
Příloha č. 3 - DOPLŇKOVÉ LÁTKY
Příloha č. 4 - Kategorie krmných surovin k označování krmných směsí pro zvířata neurčená k produkci potravin s výjimkou kožešinových zvířat
Zavřít
MENU