224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. září 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

224

ZÁKON
ze dne 12. srpna 2015
o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI
NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI NEBO CHEMICKÝMI SMĚSMI

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.

 

        (2)  Tento zákon stanoví

 

a)   povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka a

b)   působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami.

 

        (3)  Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, tento zákon se nevztahuje na

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI NEBO CHEMICKÝMI SMĚSMI
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 3 - Seznam
§ 4 - Protokol o nezařazení
§ 5 - Návrh na zařazení
§ 6 - Zařazení objektu do příslušné skupiny
§ 7 - Zařazení objektu do příslušné skupiny pro případ domino efektu
§ 8 - Návrh na změnu zařazení objektu
HLAVA III - BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE
Díl 1 - Zpracování bezpečnostní dokumentace
§ 9 - Posouzení rizik závažné havárie
§ 10 - Bezpečnostní program
§ 11  
§ 12 - Bezpečnostní zpráva
§ 13 - Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy
§ 14 - Aktualizace bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy
§ 15 - Dodržování bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy
Díl 2 - Schvalování bezpečnostní dokumentace
§ 16 - Postup krajského úřadu
§ 17 - Vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí a veřejnosti
§ 18 - Posudek návrhu bezpečnostní dokumentace
§ 19 - Práva a povinnosti zpracovatele posudku
§ 20 - Rozhodnutí o návrhu bezpečnostní dokumentace
HLAVA IV - HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ
Díl 1 - Plán fyzické ochrany
§ 21  
§ 22  
Díl 2 - Vnitřní havarijní plán
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Díl 3 - Vnější havarijní plán a zóna havarijního plánování
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
HLAVA V - NOVÉ OBJEKTY
§ 31  
§ 32  
HLAVA VI - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
§ 33  
HLAVA VII - INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Díl 1 - Přístup veřejnosti k informacím
§ 34  
§ 35  
Díl 2 - Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie
§ 36 - Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie
§ 37 - Schvalování konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
§ 38 - Informace o vzniku a dopadech závažné havárie
HLAVA VIII - KONTROLA
§ 39 - Orgány kontroly a předmět kontroly
§ 40 - Plán kontrol
§ 41 - Zpráva o kontrole
§ 42 - Opatření k nápravě
HLAVA IX - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 43 - Orgány veřejné správy
§ 44 - Ministerstvo
§ 45  
§ 46 - Ministerstvo vnitra
§ 47 - Český báňský úřad a obvodní báňské úřady
§ 48 - Česká inspekce životního prostředí
§ 49 - Krajské úřady
§ 50 - Poskytování údajů
HLAVA X - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 51  
§ 52  
HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 53 - Společná ustanovení
§ 54 - Zmocňovací ustanovení
§ 55 - Přechodná ustanovení
§ 56 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 57  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 58  
Příloha č. 1 - Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek
Příloha č. 2 - Vzor protokolu o nezařazení
Příloha č. 3 - Kritéria pro oznaování závažné havárie Komisi
Příloha č. 4 - Informace potřebné k posouzení, že určitá látka nepředstavuje nebezpečí závažné havárie
Zavřít
MENU