204/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. srpna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

204

 

ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o přestupcích

Čl. I)

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb. (účinnost: 1. července 2017)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o Rejstříku trestů

 

Čl. III

 

        Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:

 

        1.  Nadpis části první zní: „OBECNÁ USTANOVENÍ“.

 

        2.  V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo „evidence“ vkládají slova „Rejstříku trestů“.

 

        3.  V § 2 odstavec  2 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIX  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. XX  
Čl. XXI - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XXII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. XXVI  
Zavřít
MENU