98/2015 Sb.Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 387/2021 Sb. s účinností od 1. listopadu 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

98

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. dubna 2015
o provedení § 101a zákona o sociálních službách

 

        Vláda nařizuje podle § 119 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.:

 

§ 1

 

        (1)  Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta.

 

        (2)  Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na

 

a)   výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,

b)   výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,

c)    výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví,

d)   odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,

e)   plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,

f)    výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU