76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Částka: 036 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 33/2022 Sb. s účinností od 1. března 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

76

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. dubna 2015

o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

 

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst.  5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst.  3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

 

§ 2

 

Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství

 

        (1)  Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel“), jestliže

 

a)   provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství
§ 3 - Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství
§ 4 - Zvýšení zařazené výměry
§ 5 - Snížení zařazené výměry
§ 6 - Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství
§ 7 - Poměrná výše dotace
§ 8 - Převod závazku
§ 9 - Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
§ 10 - Aktivní zemědělec
ČÁST DRUHÁ - BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
§ 11 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost
§ 12 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda
§ 13 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost
§ 14 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor
§ 15 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad
§ 16 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice
§ 17 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura
§ 18 - Sazby dotace
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
§ 20 - Snížení dotace při nesplnění podmínek
§ 21 - Snížení dotace o 3 %
§ 22 - Snížení dotace o 10 %
§ 23 - Snížení dotace o 25 %
§ 24 - Snížení dotace o 50 %
§ 25 - Neposkytnutí dotace
§ 26 - Vyřazení z opatření a vrácení dotace
§ 27 - Závěrečná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Příloha č. 1 - Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B. do slovního
Příloha č. 2 - Seznam nezemědělských činností pro posouzení podmínky aktivního zemědělce
Příloha č. 3 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Příloha č. 4 - Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce semen
Příloha č. 5 - Seznam podporovaných druhů speciálních bylin
Příloha č. 6 - Seznam druhů zlepšujících netržních plodin
Příloha č. 7 - Seznam plodin podle § 12 odst. 6 písni, a), na které se neposkytuje dotace
Příloha č. 8 - Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů pro intenzivní sady
Příloha č. 9 - Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy pěstované v sadech intenzivních a v sadech ostatních
Příloha č. 10 - Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických ukazatelů v intenzivních sadech
Příloha č. 11 - Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v intenzivních sadech
Zavřít
MENU