75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 33/2022 Sb. s účinností od 1. března 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

75

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. dubna 2015

o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst.  5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst.  3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 

§ 2

 

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

 

        Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:

 

a)   integrovaná produkce ovoce,

b)   integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ- -KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Agroenvironmentálně-klimatická opatření
§ 3 - Žádost o zařazení do podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 4 - Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství
§ 5 - Přechod v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné
§ 6 - Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování travních porostů
§ 7 - Zvýšení zařazené výměry
§ 8 - Snížení zařazené výměry
§ 9 - Poskytnutí dotace na podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 10 - Poměrná výše dotace
§ 11 - Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření
HLAVA II - BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ- -KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
§ 12 - Podopatření integrovaná produkce ovoce
§ 13 - Podopatření integrovaná produkce révy vinné
§ 14 - Vyklučení v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a podopatření integrovaná produkce révy vinné
§ 15 - Podopatření integrovaná produkce zeleniny
§ 16 - Zařazení do podopatření ošetřování travních porostů
§ 17 - Intenzita chovu hospodářských zvířat
§ 18 - Ponechávání nepokosených ploch
§ 19 - Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů
§ 20 - Podopatření zatravňování orné půdy
§ 21 - Podopatření biopásy
§ 22 - Podopatření ochrana čejky chocholaté
HLAVA III - SAZBY DOTACE
§ 23 - Sazby dotace
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 24 - Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
§ 25 - Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření
§ 26 - Snížení dotace o 3 %
§ 27 - Snížení dotace o 10 %
§ 28 - Snížení dotace o 25 %
§ 29 - Snížení dotace o 50 %
§ 30 - Neposkytnutí dotace
§ 31 - Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému období závazku
§ 32 - Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému období závazku
§ 33 - Vyřazení z podopatření a vrácení dotace
§ 34 - Závěrečná ustanovení
§ 35 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 37  
Příloha č. 1 - Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B. do slovního
Příloha č. 2 - Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
Příloha č. 3 - Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12), podopatření integrovaná produkce révy vinné (§ 13) a podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
Příloha č. 4 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek půdy v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
Příloha č. 5 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce
Příloha č. 6 - Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
Příloha č. 7 - Druhy ovocných stromů a keřů podporovaných v podopatření integrovaná produkce ovoce
Příloha č. 8 - Složení osevní směsi v podopatření integrovaná produkce révy vinné
Příloha č. 9 - Podporované druhy zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny
Příloha č. 10 - Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny
Příloha č. 11 - Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce semen v podopatření integrovaná produkce zeleniny
Příloha č. 12 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny
Příloha č. 13 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Příloha č. 14 - Složení směsi osiv v podopatření biopásy
Příloha č. 15 - Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté
Zavřít
MENU