50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka: 025 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. března 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 61/2016 Sb. s účinností od 1. března 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

50

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády

 

 

        Vláda nařizuje podle § 2b odst.  2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst.  3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ
STANOVENÍ NĚKTERÝCH PODMÍNEK
POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB
ZEMĚDĚLCŮM

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) některé podmínky poskytování přímých plateb zemědělcům, kterými jsou

 

a)   jednotná platba na plochu zemědělské půdy,

b)   platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí,

c)   dobrovolná podpora vázaná na produkci a

d)   platba pro mladé zemědělce.

 

§ 2

 

Žadatel o poskytnutí
přímé platby zemědělcům

 

        (1)  O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STANOVENÍ NĚKTERÝCH PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB ZEMĚDĚLCŮM
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům
§ 3 - Aktivní zemědělec
§ 4 - Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům
§ 5 - Kompenzace finanční disciplíny
HLAVA II - JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§ 6 - Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy
§ 7 - Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy
§ 8 - Zamítnutí žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, snížení jednotné platby nebo její neposkytnutí
HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ PLATBY PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
§ 9 - Diverzifikace plodin
§ 10 - Zachování stávajících trvalých travních porostů
§ 11 - Plocha využívaná v ekologickém zájmu
§ 12 - Úhor využívaný v ekologickém zájmu
§ 13 - Krajinný prvek v ekologickém zájmu
§ 14 - Souvrať
§ 15 - Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích v ekologickém zájmu
§ 16 - Zalesněná plocha v ekologickém zájmu
§ 17 - Plocha s meziplodinami
§ 18 - Plocha s plodinami, které vážou dusík
HLAVA IV - DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI
§ 19 - Druhy dobrovolných podpor vázaných na produkci
§ 20 - Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
§ 21 - Podpora na produkci chmele
§ 22 - Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
§ 23 - Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností
§ 24 - Podpora na produkci konzumních brambor
§ 25 - Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
§ 26 - Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností
§ 27 - Podpora na produkci cukrové řepy
§ 28 - Podpora na produkci bílkovinných plodin
§ 29 - Podpora na chov telete masného typu
§ 30 - Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
§ 31 - Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy
§ 32 - Snížení platby dobrovolné podpory vázané na produkci
HLAVA V - PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
§ 33 - Podmínky pro poskytnutí platby pro mladé zemědělce
HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 34 - Oznámení o převodu obchodního závodu
§ 35 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
§ 38  
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
§ 39  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 40  
Příloha č. 1 - Seznam nezemědělských činností pro posouzení podmínky aktivního zemědělce
Příloha č. 2 - Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu
Příloha č. 3 - Váhový koeficient pro plochy využívané v ekologickém zájmu
Příloha č. 4 - Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice vhodných pro plochy využívané v ekologickém zájmu
Příloha č. 5 - Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy s velmi vysokou pracností
Příloha č. 6 - Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy s vysokou pracností
Příloha č. 7 - Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou pracností
Příloha č. 8 - Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou pracností
Příloha č. 9 - Tabulka přepočítávacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek hospodářských zvířat
Příloha č. 10 - Seznam masných plemen skotu k podpoře na chov telete masného typu
Zavřít
MENU